ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

V souladu s platnými právními předpisy tímto informujeme naše klienty, kteří jsou spotřebiteli (tj. fyzické osoby, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání), že k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z příkazní smlouvy je příslušná Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, IČ: 66000777, internetová adresa: www.cak.cz. "

                                                    

SDĚLENÍ O ZPRACOVÁVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Advokátní kancelář Zrůstek, Vodka, Dvořáková s.r.o., IČ 06719872, se sídlem Orlí 542/27, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, sp. zn. 103908, (dále jen „Advokátní kancelář“), jakožto správce osobních údajů, Vás tímto informuje o způsobu zpracování osobních údajů při poskytování právních služeb Advokátní kanceláří a o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Budete-li Advokátní kancelář kontaktovat, ať už prostřednictvím těchto webových stránek, emailem, telefonicky, nebo osobně v sídle Advokátní kanceláře s žádostí o poskytnutí právních služeb, může Advokátní kancelář po Vás za účelem poskytování právních služeb požadovat zejména tyto osobní údaje: jméno, adresa, datum narození, rodné číslo, obchodní firmu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresu sídla, rodinný stav a rodinná situace, finanční situace, číslo průkazu totožnosti, bankovní účet, údaje o probíhajících /ukončených /hrozících soudních /exekučních /správních řízeních, údaje o případných trestních řízeních a trestních věcech.

Advokátní kancelář se zavazuje se, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a zákonem č. 110/2019 Sb (zákon o zpracování osobních údajů) a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Příjemci osobních údajů

  • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
  • Poskytovatelé údržby informačního systému
  • Poskytovatelé účetních služeb
  • Poskytovatelé překladatelských služeb
  • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Nezpřístupňujeme osobní údaje příjemcům ve třetích zemích ani v rámci mezinárodních organizací.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy o poskytování právních služeb a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

 

Vaše práva:

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo od Advokátní kanceláře získat informace o tom, zda zpracovává Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Máte také právo, aby Advokátní kancelář bez zbytečného odkladu opravila na Vaši žádost nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Neúplné osobní údaje máte právo kdykoli doplnit.

 

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost Advokátní kanceláře zlikvidovat osobní údaje, které o Vás zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a požádáte o to.

Máte právo, aby Advokátní kancelář v určitých případech omezila zpracování Vašich osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Advokátní kanceláře, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů Vám dává možnost získat osobní údaje, které jste Advokátní kanceláři poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

S ohledem na specifický charakter činností Advokátní kanceláře (výkon advokacie) může být výkon některých práv subjektů údajů výrazně omezen (zejména pro případy zpracování osobních údajů týkajících se konkrétních právních případů).

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali.

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým vaše osobní údaje zpracováváme, máte rovněž právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Advokát je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dle tohoto zákona je povinen provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřil.

V případě uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na e – mailovou adresu Advokátní kanceláře - info@akorli.cz.

Více informací o Vašich právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

Toto Sdělení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolujeme a vyhrazujeme si právo na jeho změnu.

Toto Sdělení o ochraně osobních údajů je účinné od 1. 6. 2021 a bude pravidelně aktualizováno.